Непокретности

Пружамо комплетну правну подршку Клијентима у различитим пројектима развоја земљишта/непокретности и изградње објеката, који подразумевају примену одредби Закона о планирању и изградњи, Закона о хипотеци, Закона о експропријацији, Закона о озакоњењу објеката, Закона о претварању права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, Закона о државном премеру и катастру и др.

Успешно заступамо Клијенте пред свим надлежним органима у поступцима који се односе на непокретности (Републички геодетски завод; Републичка дирекција за имовину; Секретаријат за урбанизам и грађевинске послове; Секретаријат за имовинско – правне послове; Секретаријат за послове легализације објеката; општине и др). Такође, осим пред државним органима, заступамо Клијенте и у преговорима ради аквизиције земљишта и објеката.