Парнични поступци и алтернативно решавање спорова

Наш тим се састоји од активних парничних адвоката, који имају завидно искуство у свим врстама парничних поступака, а посебно:

– привредним споровима (извршење уговора, утврђење ништавости/поништај и раскид уговора; накнада уговорне и вануговорне штете; уговорна казна; спорови из осигурања, неосновано обогаћење, итд);

– споровима проистеклим из стечајног поступка за утврђење/оспоравање потраживања;

– радним споровима (за поништај отказа уговора о раду; злостављање на раду; поништај анекса уговора о раду; прерастање радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време; исплате зарада, накнада зарада и других примања; накнаде штете претрпљене на раду и у вези са радом; дискриминација);

– споровима у вези стварних и других права на непокретностима (утврђење права својине на непокретностима; државински спорови; спорови за исељење; утврђење ништавости хипотекарне изјаве; брисање хипотеке итд);

– споровима за накнаду материјалне и нематеријалне штете настале повредом права личности услед објављивања неистинитих или непотпуних информација у средствима јавног информисања.

Осим парница, поносни смо на наше резултате у заступању Клијената и у другим судским поступцима (извршним, стечајним, прекршајним, као и поступцима за привредне преступе), као и управним поступцима пред свим државним органима.

Наш тим је обучен и искусан и у преговорима за мирно решавање спорова и поступцима медијације, као форме алтернативног решавања спорова.