Радно право

Клијентима пружамо комплетан правни консалтинг у вези запошљавања, управљања људским ресурсима и права из социјалног осигурања.

Саветујемо и заступамо Клијенте као послодавце у:

(1) реорганизацијама процеса рада и стратегијама решавања вишкова запослених;

(2) индивидуалним отказима уговора о раду;

(3) преговорима са синдикатима и закључењу колективних уговора;

(4) нацртима свих интерних аката послодавца – општих (правилници, процедуре) и појединачних (одлуке, решења);

(5) условима рада и заснивања радног односа;

(6) изменама уговорених услова рада,

(7) импликацијама статусних промена на радно-правни статус запослених;

(8) променема менаџмента,

(9) поступцима заштите од злостављања на раду и поступцима унутрашњег узбуњивања;

(10) радним споровима и споровима у вези са радом (престанак радног односа; премештаји запослених на друге послове и у друго место рада; зараде и друга примања; дискриминација и злостављање на раду; повреде на раду; накнада материјалне и нематеријалне штете и др);

(11) поступцима пред Инспекцијом рада;

(12) медијацији и другим формама мирног решавања радних спорова.