Nepokretnosti

Nepokretnosti

Pružamo kompletnu pravnu podršku Klijentima u različitim projektima razvoja zemljišta/nepokretnosti i izgradnje objekata, koji podrazumevaju primenu odredbi Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o hipoteci, Zakona o eksproprijaciji, Zakona o ozakonjenju objekata, Zakona o pretvaranju prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu, Zakona o državnom premeru i katastru i dr.

Uspešno zastupamo Klijente pred svim nadležnim organima u postupcima koji se odnose na nepokretnosti (Republički geodetski zavod; Republička direkcija za imovinu; Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove; Sekretarijat za imovinsko – pravne poslove; Sekretarijat za poslove legalizacije objekata; opštine i dr). Takođe, osim pred državnim organima, zastupamo Klijente i u pregovorima radi akvizicije zemljišta i objekata.