АДВОКАТ НЕДА ЉЕПОЈЕВИЋ

Адвокат Неда Љепојевић Цветковић
Емаил: neda.ljepojevic@vn-legal.rs
Телефон: +381 63 301 981

Рођена је 28.06.1981. године у Београду.

Завршила је Пету београдску гимназију и Правни факултет Универзитета у Београду (правосудни смер).

Члан је Адвокатске коморе Србије од 2005. године. Од 2007. до 2017. године радила је у једној од водећих корпоративних адвокатских канцеларија у Србији и то најпре као руководилац Парничног одељења, а затим као руководилац ХР одељења. 2012. године постаје партнер у наведеној канцелацији, а 2017. године, са адвокатом Војином Јовановићем оснива „VN Legal“.

Има посебно екстензивно искуство у решавању проблема из области радног права. У својој пракси бави се свим аспектима имплементације политике људских ресурса у компанијама и решавањем свих проблема везаних за област људских ресурса, са акцентом на изради нацрта свих општих и појединачних аката послодаваца радно-правног карактера, затим припремама и активном учешћу у колективним преговорима послодаваца и синдиката, као и одржавању односа и комуникације са синдикатима.

Такође има широко искуство и у припремама, изради и реализацији програма решавања вишка запослених, применом различитих методологија решавања вишка запослених (укључујући “добровољне” вишкове, вишкове на основу програма и на основу одлуке; поступке са и без примене мера за ново запошљавање – посебно рад са непуним радним временом, рад код другог послодавца или премештај на друге послове; поступке са и без примене критеријума за утврђивање запослених који представљају вишак итд).

Поред тога, има и богато искуство у заступању послодаваца пред судовима у свим врстама радних спорова (посебно спорова који проистичу из поступака решавања вишка запослених, као и поводом отказа уговора о раду по другим основима, измене уговорених услова рада, дискриминације и злостављања на раду, преображаја радног односа из радног односа на одређено у радни однос на неодређено време, исплате зарада и других примања, посебне заштите синдикалних представника итд), као и у управним поступцима пред инспекцијом рада.

Осим области радних односа, завидно искуство има и у области облигационог права, посебно у комплексним комерцијалним уговорима и накнади уговорне и вануговорне материјалне и нематеријалне штете.

Гостујући је предавач из области људских ресурса у Мокрогорској школи менаџмента, као и на већем броју саветовања, радионица и практичних обука из области радних односа, у организацији Лаура Консалтинг д.о.о. Београд.

Течно говори енглески језик (поседује Cambridge Certificate of Proficiency in English) и служи се немачким језиком.

Има двоје деце.