Advokat Neda Ljepojević Cvetković

Advokat Neda Ljepojević Cvetković

Rođena je 28.06.1981. godine u Beogradu.

Završila je Petu beogradsku gimnaziju i Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu (pravosudni smer).

Član je Advokatske komore Srbije od 2005. godine. Od 2007. do 2017. godine radila je u jednoj od vodećih korporativnih advokatskih kancelarija u Srbiji i to najpre kao rukovodilac Parničnog odeljenja, a zatim kao rukovodilac HR odeljenja. 2012. godine postaje partner u navedenoj kancelaciji, a 2017. godine, sa advokatom Vojinom Jovanovićem osniva VN Legal.

Ima posebno ekstenzivno iskustvo u rešavanju problema iz oblasti radnog prava. U svojoj praksi bavi se svim aspektima implementacije politike ljudskih resursa u kompanijama i rešavanjem svih problema vezanih za oblast ljudskih resursa, sa akcentom na izradi nacrta svih opštih i pojedinačnih akata poslodavaca radno-pravnog karaktera, zatim pripremama i aktivnom učešću u kolektivnim pregovorima poslodavaca i sindikata, kao i održavanju odnosa i komunikacije sa sindikatima.

Takođe ima široko iskustvo i u pripremama, izradi i realizaciji programa rešavanja viška zaposlenih, primenom različitih metodologija rešavanja viška zaposlenih (uključujući “dobrovoljne” viškove, viškove na osnovu programa i na osnovu odluke; postupke sa i bez primene mera za novo zapošljavanje – posebno rad sa nepunim radnim vremenom, rad kod drugog poslodavca ili premeštaj na druge poslove; postupke sa i bez primene kriterijuma za utvrđivanje zaposlenih koji predstavljaju višak itd).

Pored toga, ima i bogato iskustvo u zastupanju poslodavaca pred sudovima u svim vrstama radnih sporova (posebno sporova koji proističu iz postupaka rešavanja viška zaposlenih, kao i povodom otkaza ugovora o radu po drugim osnovima, izmene ugovorenih uslova rada, diskriminacije i zlostavljanja na radu, preobražaja radnog odnosa iz radnog odnosa na određeno u radni odnos na neodređeno vreme, isplate zarada i drugih primanja, posebne zaštite sindikalnih predstavnika itd), kao i u upravnim postupcima pred inspekcijom rada.

Osim oblasti radnih odnosa, zavidno iskustvo ima i u oblasti obligacionog prava, posebno u kompleksnim komercijalnim ugovorima i naknadi ugovorne i vanugovorne materijalne i nematerijalne štete.

Gostujući je predavač iz oblasti ljudskih resursa u Mokrogorskoj školi menadžmenta, kao i na većem broju savetovanja, radionica i praktičnih obuka iz oblasti radnih odnosa, u organizaciji Laura Konsalting d.o.o. Beograd.

Tečno govori engleski jezik (poseduje Cambridge Certificate of Proficiency in English) i služi se nemačkim jezikom.

Ima dvoje dece.