Parnični postupci i alternativno rešavanje sporova

Naš tim se sastoji od aktivnih parničnih advokata, koji imaju zavidno iskustvo u svim vrstama parničnih postupaka, a posebno:

– privrednim sporovima (izvršenje ugovora, utvrđenje ništavosti/poništaj i raskid ugovora; naknada ugovorne i vanugovorne štete; ugovorna kazna; sporovi iz osiguranja, neosnovano obogaćenje, itd);

– sporovima proisteklim iz stečajnog postupka za utvrđenje/osporavanje potraživanja;

– radnim sporovima (za poništaj otkaza ugovora o radu; zlostavljanje na radu; poništaj aneksa ugovora o radu; prerastanje radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme; isplate zarada, naknada zarada i drugih primanja; naknade štete pretrpljene na radu i u vezi sa radom; diskriminacija);

– sporovima u vezi stvarnih i drugih prava na nepokretnostima (utvrđenje prava svojine na nepokretnostima; državinski sporovi; sporovi za iseljenje; utvrđenje ništavosti hipotekarne izjave; brisanje hipoteke itd);

– sporovima za naknadu materijalne i nematerijalne štete nastale povredom prava ličnosti usled objavljivanja neistinitih ili nepotpunih informacija u sredstvima javnog informisanja.

Osim parnica, ponosni smo na naše rezultate u zastupanju Klijenata i u drugim sudskim postupcima (izvršnim, stečajnim, prekršajnim, kao i postupcima za privredne prestupe), kao i upravnim postupcima pred svim državnim organima.

Naš tim je obučen i iskusan i u pregovorima za mirno rešavanje sporova i postupcima medijacije, kao forme alternativnog rešavanja sporova.