Radno pravo

Klijentima pružamo kompletan pravni konsalting u vezi zapošljavanja, upravljanja ljudskim resursima i prava iz socijalnog osiguranja.

Savetujemo i zastupamo Klijente kao poslodavce u:

(1) reorganizacijama procesa rada i strategijama rešavanja viškova zaposlenih;

(2) individualnim otkazima ugovora o radu;

(3) pregovorima sa sindikatima i zaključenju kolektivnih ugovora;

(4) nacrtima svih internih akata poslodavca – opštih (pravilnici, procedure) i pojedinačnih (odluke, rešenja);

(5) uslovima rada i zasnivanja radnog odnosa;

(6) izmenama ugovorenih uslova rada,

(7) implikacijama statusnih promena na radno-pravni status zaposlenih;

(8) promenema menadžmenta,

(9) postupcima zaštite od zlostavljanja na radu i postupcima unutrašnjeg uzbunjivanja;

(10) radnim sporovima i sporovima u vezi sa radom (prestanak radnog odnosa; premeštaji zaposlenih na druge poslove i u drugo mesto rada; zarade i druga primanja; diskriminacija i zlostavljanje na radu; povrede na radu; naknada materijalne i nematerijalne štete i dr);

(11) postupcima pred Inspekcijom rada;

(12) medijaciji i drugim formama mirnog rešavanja radnih sporova.