Zaštita konkurencije

Advokati VN Legal zastupaju i savetuju Klijente o svim pitanjima iz oblasti zaštite konkurencije, a posebno u vezi:

– zaključenja restriktivnih sporazuma;

– radnji koje predstavljaju zloupotrebu dominantnog položaja;

– sprovođenja dozvoljenih koncentracija učesnika na tržištu;

– zaštite prava potrošača;

– zastupanje u svim postupcima pred Komisijom za zaštitu konkurencije, kao i upravnim sporovima protiv akata Komisije.