Адвокат Ђуро Шкарић

Е-маил: djuro.skaric@vn-legal.rs

Рођен је 23.04. 1987. године у Београду.

Дипломирао је на Правном факултету Универзитета у Београду (правосудно-управни смер).

Положио је правосудни и адвокатски испит. Члан је Адвокатске коморе Београда од 2015. године.

Течно говори енглески језик.

Области посебног интересовања:
• Радно право (израда нацрта општих и појединачних аката послодавца; поступци решавнаја вишка запослених; поступци отказа уговора о раду од стране послодавца; заштита од злостављања на раду и дискриминације; радни спорови итд.)
• Банкраско право (прописи о заштити корисника финансијских услуга)
• Парнични и други судски поступци
• Уговори у привреди;
• Уговорна и вануговорна одговорност за штету;
• Наплата потраживања и извршни поступци